MOM 2022 – Odpadové hospodářství

Načítám Pořádáme

Všechny

Event Series Event Series: MOM – Odpady

Chytré odpadové hospodářství, biologická recyklace a kompostování či zpracování odpadů vzniklých působením tornáda. To je pouze zlomek zajímavých témat, která čekala zástupce měst a obcí na setkání u kulatého stolu „Moravské obce a města – odpadové hospodářství“.

Jedním z hlavních témat bylo  zhodnocení stavu řešení následků tornáda, které postihlo jižní Moravu v červnu 2021, kterou představil Lukáš Dubec, náměstek hejtmana JMK. Starostům moravských měst a obcí byly dále představeny dotační tituly SFŽP, biologická recyklace společnosti Recovera Využití zdrojů nebo projekt chytrého odpadového hospodářství společnosti Vodafone. S tzv. litteringem, tedy novou povinnosti týkající se nákladů na úklid odpadu z vybraných jednorázových plastových obalů, seznámila přítomné zástupkyně společnosti EKO-KOM. Velmi zajímavé byly i prezentované výsledky průzkumu potravinového odpadu v domácnostech od zástupce Mendelovy univerzity v Brně.

Diskuzní témata

 • Odpady

 • Biologická recyklace, bioplynové stanice

 • Kompostování a využití kompostu pro zemědělskou půdu

 • Likvidace zemin z výkopových prací

 • MŽP – Nový zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy, novinky MŽP – Ing. Jan Maršák, ředitel odboru odpadů MŽP

 • SFŽP – Dotace v sektoru odpadového hospodářství – Ing.Tomáš Prokop, ředitel Odboru odpadového hospodářství SFŽP

 • Krajský úřad Jihomoravského kraje – Zpracování odpadů vzniklých působením tornáda dne 24.6.2021 a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje – Lukáš Dubec, statutární náměstek hejtmana JMK

 • Krajský úřad Zlínského kraje – Využití výrobků z recyklovaných materiálů u municipalit – Bc.Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana ZK

 • Mendelova univerzita Brno – Plýtvání potravinami v domácnostech – Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.,prorektorka

 • Odpadové hospodářství – zpracování a nakládání s odpady, nové technologie a postupy

 • Recovera Využití zdrojů a.s. – Biologická recyklace – jak mohou obce nakládat s bioodpady – Mgr. Petr Špičák, technický ředitel

 • Vodafone Czech Republic a.s. – Chytré odpadové hospodářství – Václav Kubík, Manažer pro významné zákazníky

 • Možnosti financování projektů měst a obcí – dotační programy

 • Ukázky úspěšně realizovaných projektů

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Zástupce KÚ Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a kraje Vysočina,Královehradeckého a Pardubického

 • Zástupce státní správy a samosprávy –starosty, vedoucí finančních odborů,
 • odborů investic, rozvoje,správy majetku a ostatní úředníky moravských krajů
 • Mendelova univerzita Brno
 • Český hydrometeorologickýústav

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Ing. Bc. Anna Hubáčková

ministryně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Zdeněk Nekula

ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Lukáš Dubec

tatutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru