MOM 2022 – Voda a hospodaření s ní

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: MOM – voda

Dne 7.6.2022 se v Brně konal další ročník Setkání u kulatého stolu na téma „Moravské obce a města – hospodaření s vodou, sucho a protipovodňová opatření“.

Setkání se neslo v duchu „konec vodního blahobytu – přístup k vodě musí změnit každý z nás“. Vody v České republice ubývá a nezadržujeme jí tolik, kolik bychom měli. Hledají se tedy patřičné způsoby zadržování vody v krajině i městech a obcích, nabývají na významu témata jako hospodaření s omezenými vodními zdroji, nakládání s dešťovou vodou, protipovodňové úpravy či adaptace na změnu klimatu nebo odkanalizování obcí. Nedílnou součástí setkání byly představené dotační podpory těchto projektů.

Akce se zúčastnili přední odborníci z celé ČR a významných institucí a odborných firem.

Diskuzní témata

 • Protipovodňová opatření na řece Svratce“ | Ing. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, Statutární město Brno

 • Hospodaření s omezenými vodními zdroji“ | Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí, Povodí Moravy s.p.

 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ | RNDr. Jakub Horecký, Ph.D., Odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu, MŽP ČR

 • Možnosti financování projektů měst a obcí – SFŽP připravované výzvy „voda“ v OPŽP 2021 + (vodovody a kanalizace, zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana …)“ | Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany ŽP, Ministerstvo životního prostředí

 • Krajské dotační programy“ | Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana v oblasti životního prostředí, participace a otevřenosti, Krajský úřad JMK

 • Koncepční a operativní řešení sucha“ | Ing. Josef Reidinger, oddělení ochrany před povodněmi a suchem, Odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu, MŽP ČR

 • Hospodaření s vodou, ochrana vod, staré ekologické zátěže“ | Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA, obchodní ředitel a Mgr. Jan Oprchal, výrobní manažer, GEOtest, a.s.

 • Hospodaření s vodou ve městech a obcích“ | Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 • Hospodaření s vodou na sídlišti“ | Ing. Jana Drápalová, starostka, ÚMČ Brno-Nový Lískovec

 • Hledání optimálních řešení odkanalizování obcí“ | Ing. Karel Plotěný, jednatel, ASIO NEW, spol. s.r.o.

 • Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Za Humny Přísnotice“ | Ing. Zdeněk Mahovský, starosta, Přísnotice

 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy – aktuální stav“ | Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel odboru půdní služby, Státní pozemkový úřad

 • Podzemní vody“ | Ing. Hana Hornová, vedoucí oddělení hydrologie, Český hydrometeorologický ústav

Účastníci akce

 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Zástupce KÚ moravských krajů
 • Zástupce státní správy a samosprávy – starosty, vedoucí finančních odborů

 • odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníky moravských krajů

 • Mendelova univerzita Brno
 • Český hydrometeorologický ústav

 • Povodí Moravy, s.p.

 • VUT Brno
 • Agrární komora ČR

Program

 • 8.30 – 9.00 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 12.30 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 12.30 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělali záštitu

Anna Hubáčková

ministryně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Zdeněk Nekula

ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České Republiky

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru