Registrace ne konferenci Moravské obce a města 2017

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje objednatel souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování ze strany organizátora.

Organizátor postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Organizátor shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, kontaktní adresa, údaje o objednateli – právnické osobě (název, IČ), pokud je plátcem účastnického poplatku právnická osoba. Organizátor neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Organizátor shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem objednatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů objednatelem formou registračního formuláře a současně je vyžadován souhlas zaškrtnutím příslušné kolonky v registračním formuláři.

Organizátor nepředává osobní údaje objednatele třetím osobám. Výjimku tvoří případy, kdy je organizátor ze zákona povinen tyto údaje poskytnout.

Poskytnutí údajů za účelem zpracování je povinné, bez jejich poskytnutí objednatelem mu organizátor nemůže požadovanou službu poskytnout.

Objednatel má kdykoli možnost požádat organizátora o informace spojené se zpracováním jeho osobních údajů.

Objednatel má kdykoli právo požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných správcem a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a požadovat jejich výmaz z databáze správce. Pro využití těchto práv se objednatel obrací na správce prostřednictvím e-mailové adresy produkce@magnusregio.cz

Objednatel bere na vědomí, že odvoláním svého souhlasu dojde k ukončení služeb odebíraných od organizátora, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Chcete s registrací pomoci?

Tak volejte +420 518 321 576 nebo pište produkce@magnusregio.cz