MOM 2022 – hospodaření s vodou, sucho
7.června 2022, Brno, hotel Avanti

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU

Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

 

Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství

 

Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP

 

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 • TÉMATA DISKUZE

  • Způsoby zadržení vody v krajině, městech i obcích (posílení přirozené funkce krajiny, zlepšení kvality prostředí)
  • Protipovodňová opatření na řece Svratce – Ing. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, Statutární město Brno
  •  Adaptace krajiny na změnu klimatu
  • Hospodaření s omezenými vodními zdroji – Povodí Moravy s.p., Dr.Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí
  • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR- RNDr. Jakub Horecký, Ph.D., Odbor adaptace krajiny na klim. změnu, MŽP ČR
  • Možnosti financování projektů měst a obcí –SFŽP – připravované výzvy „voda“ v OPŽP 2021+
   (vodovody a kanalizace, zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana …) – Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany ŽP
  • Krajské dotační programy – Lukáš Dubec,1. náměstek hejtmana v oblasti životního prostředí, participace a otevřenosti, Krajský úřad JMK
  • Koncepční a operativní řešení sucha – Ing. Josef Reidinger, odd.ochrany před povodněmi a  suchem,Odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu, MŽP ČR
  • Hospodaření s vodou, ochrana vod, staré ekologické zátěže – GEOtest, a.s., Ing. Jan Hillermann,Ph.D.MBA,obchodní ředitel + Mgr.Jan Oprchal, výrobní manažer
  • Hospodaření s vodou ve městech a obcích –Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05
  • Hospodaření s vodou na sídlišti – ÚMČ Brno – Nový Lískovec -Ing. Jana Drápalová, starostka
  • Hledání optimálních řešení odkanalizování obcí – ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný,jednatel
  • Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Za Humny Přísnotice- Ing. Zdeněk Mahovský, starosta
  • Pozemkové úpravy a ochrana půdy – aktuální stav – Státní pozemkový úřad,Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel odboru půdní služby
  • Podzemní vody – Český hydrometeorologický ústav, Ing. Hana Hornová, vedoucí oddělení hydrologie

 • Harmonogram akce

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Státní fond životního prostředí ČR
  • Zástupce KÚ moravských krajů
  • Zástupce státní správy a samosprávy –starosty, vedoucí finančních odborů,
  odborů investic, rozvoje,správy majetku a ostatní úředníky moravských krajů
  • Mendelova univerzita Brno
  • Český hydrometeorologickýústav
  • Povodí Moravy, s. p.
  • Povodí Odry, s. p.
  • VUT Brno
  • Agrární komora ČR

Termín konání: 7. červen 2022, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno

Partneři