MOM 2022 – hospodaření s vodou, sucho
7.června 2022, Brno, hotel Avanti

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU

Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

 

Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP

 

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 • TÉMATA DISKUZE

  • Způsoby zadržení vody v krajině, městech i obcích (posílení přirozené funkce krajiny, zlepšení kvality prostředí)

  Koncepční a operativní řešení sucha – Ing. Josef Reidinger, odd.ochrany před povodněmi a  suchem,Odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu, MŽP ČR

  •  Adaptace krajiny na změnu klimatu

  Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR- RNDr. Jakub Horecký, Ph.D., Odbor adaptace krajiny na klim.změnu, MŽP ČR

  • Možnosti financování projektů měst a obcí –SFŽP – připravované výzvy „voda“ v OPŽP 2021+
  (vodovody a kanalizace, zadržení vody v krajině,protipovodňová ochrana …) -Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany ŽP, dotační titul KÚ JMK

  • Hospodaření s vodou, ochrana vod a likvidace starých skládek – GEOtest

  • Nakládání s dešťovou vodou ve městech a obcích, možné typy projektů a jejich financování
  (modrozelená infrastruktura) –Vodohospodářský rozvoj a výstavba
  • Komplexní pohled na celoplošnou zádrž vody v katastru obce
  • Hledání optimálních řešení odkanalizování obcí – ASIO TECH
  • Protipovodňová opatření – Povodí Moravy, Povodí Odry
  • Ukázky úspěšně realizovaných projektů

 • Harmonogram akce

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Státní fond životního prostředí ČR
  • Zástupce KÚ moravských krajů
  • Zástupce státní správy a samosprávy –starosty, vedoucí finančních odborů,
  odborů investic, rozvoje,správy majetku a ostatní úředníky moravských krajů
  • Mendelova univerzita Brno
  • Český hydrometeorologickýústav
  • Povodí Moravy, s. p.
  • Povodí Odry, s. p.
  • VUT Brno
  • Agrární komora ČR

Termín konání: 7. červen 2022, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno

Partneři