MOM 2023 – hospodaření s vodou, sucho
16.června 2023, Brno, hotel Avanti

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 

Ing. Petr Valdman
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

 • TÉMATA DISKUZE

  • Způsoby zadržení vody v krajině, městech i obcích (posílení přirozené funkce krajiny, zlepšení kvality prostředí)
  • Protipovodňová opatření na řece Svratce
  •  Adaptace krajiny na změnu klimatu
  • Hospodaření s omezenými vodními zdroji
  • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
  • Možnosti financování projektů měst a obcí –SFŽP – připravované výzvy „voda“ v OPŽP 2021+
   (vodovody a kanalizace, zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana …)
  • Krajské dotační programy
  • Koncepční a operativní řešení sucha
  • Hospodaření s vodou ve městech a obcích
  • Pozemkové úpravy a ochrana půdy – aktuální stav
  • Podzemní vody

 • Harmonogram akce

  8:30 registrace, snídaně
  9:00– 13.00 příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  13.00 závěr, oběd

  v průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Státní fond životního prostředí ČR
  • Zástupce KÚ moravských krajů
  • Zástupce státní správy a samosprávy –starosty, vedoucí finančních odborů,
  odborů investic, rozvoje,správy majetku a ostatní úředníky moravských krajů
  • Mendelova univerzita Brno
  • Český hydrometeorologickýústav
  • Povodí Moravy, s. p.
  • Povodí Odry, s. p.
  • VUT Brno
  • Agrární komora ČR

Termín konání: 16. červen 2023, 9.00 – 13.00 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno

Mediální partner